Polityka prywatności - RODO

Na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane powszechnie „RODO”, natomiast dalej „Rozporządzeniem”) uprzejmie informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych jest:
WELD-SYSTEM-COMPLEX Ariel Weryk, 64-920 Piła, Orla 30, Nip: 7642371658; Regon: 362161725: zwany dalej „Administratorem”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w art. 6 ust 1 lit b, c, f, w szczególności w celu prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży urządzenia spawalniczego, akcesoriów lub podzespołów (urządzenie objęte umową) oraz udokumentowania praw i obowiązków obu stron tejże umowy. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym związane z rozliczaniem podatków oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa, jak również osobom, podmiotom, urzędom, organom rządowym i samorządowym określonym przepisami ustaw związanych z dokonywaną sprzedażą, a także firmom kurierskim doręczającym lub odbierającym urządzenie (w zakresie prawidłowego doręczenia lub odbioru). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązku archiwizowania dokumentów podatkowych oraz dokumentacji dotyczącej umowy sprzedaży w zakresie przedawnienia roszczeń. Administrator informuje, iż mogą Państwo zażądać od Administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zakwestionowanie prawa do przenoszenia danych oraz mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odnośnie formy Administrator wyjaśnia, iż mogą Państwo wystąpić pisemnie pod w/w adres lub adres elektroniczny. Klienci Administratora podają dane dobrowolnie (w tym poprzez zgłoszenie się do Administratora), co jest prawnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na odległość, natomiast odmowa dobrowolnego podania wyklucza zawarcie tejże umowy. Klienci Administratora mogą w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę jednak pozostaje to bez wpływu na obowiązki prawne powstałe w okresie obowiązywania zgody. Dane osobowe przekazane przez Państwa nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ani profilowaniem oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem wykonania obowiązku wynikającego z przepisów bezwzględnie obowiązujących.